招生公告  
Notice board  
招生资讯
首页 · 招生资讯 · 招生公告

北京华文学院招生公告(泰语版)

发布时间:2014年12月11日


วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (เดิมชื่อโรงเรียนกวดวิชาสำหรับชาวจีนโพ้นทะเลปักกิ่ง เเละโรงเรียนภาษาเเละวัฒนธรรมจีนปักกิ่ง) วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ 1950 เป็นสถาบันการศึกษาที่ขึ้นกับสำนักงานกิจรรมเพื่อชาวจีนโพ้นทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียน การสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่ชาวจีนโพ้นทะเล ชาวต่างชาติเชื้อสายจีน และนักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติที่สนใจในภาษาจีนตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเเลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเปิดรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาจากประเทศต่างๆ จากทั่วโลก  เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนระดับอนุปริญญา 2 ปี, หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว  1-3 ปี, หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น (ภาคฤดูร้อน)  และหลักสูตรอบรมครูผู้สอนภาษาจีน จนถึงปัจจุบันวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา และครูผู้สอนภาษาจีนกว่า 60,000 คน จาก 80 กว่าประเทศทั่วโลก นับเป็นวิทยาลัยสอนภาษาจีนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง 

      

วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ห่างจากจัตุรัสเทียนอันเหมิน เพียง 5 กิโลเมตร  วิทยาลัยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ ในการสอนภาษาจีน ให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ  วิทยาลัยมีความโดดเด่นในการใช้ประโยชน์ จากสภาพแวดล้อมทางภาษาที่ดีของกรุงปักกิ่ง  จัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน และจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านภาษาของนักเรียน ทางวิทยาลัยมีอุปกรณ์ การเรียนการสอนที่ครบครันทันสมัย อาทิ ห้องสมุด ห้องโสตทัศนะ ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ... นอกจากนี้ยังได้จัดสถานที่ไว้รองรับกิจกรรมยามว่างของนักเรียนและนักศึกษา ได้แก่ สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล ห้องยิม ห้องสนุกเกอร์ ห้องปิงปอง เป็นต้น หอพักนักเรียนและนักศึกษาจัดอยู่ภายในวิทยาลัย ห้องพักแบบมาตรฐาน ระดับโรงแรม ๓ ดาว ภายในหอพักมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน สามารถตอบสนอง ความต้องการต่างๆในการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนและนักศึกษาได้ ภายในหอพักมีการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง


คุณสมบัติของผู้สมัคร   ชาวจีนโพ้นทะเล ชาวต่างชาติเชื้อสายจีน และชาวต่างชาติ ที่มีพฤติกรรมและความประพฤติเรียบร้อย   สุขภาพแข็งแรง อายุ  18 ปีขึ้นไป และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือเทียบเท่า  
การรับสมัคร  เปิดรับสมัครปีละ 2 ภาคการศึกษา  คือ  ภาคฤดูใบไม้ผลิ (เปิดภาคการศึกษาปลายเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี)  เเละภาคฤดูใบไม้ร่วง (เปิดภาคการศึกษาต้นเดือนกันยายนของทุกปี) เวลาเปิดภาคการศึกษาที่แน่นอนทางวิทยาลัยจะระบุในจดหมายตอบรับสมัครของภาคการศึกษานั้น 
เป้าหมายของหลักสูตร 1เพื่อฝึกทักษะภาษาจีนทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการเเปลภาษาจีน
2เพื่อศึกษาวัฒนธรรมจีนเเละสภาพพื้นฐานของจีน ในยุคปัจจุบัน เพื่อพัฒนานักเรียนให้ 
   เป็นบุคลากรที่ตรงตามความต้องการของโลกยุคปัจจุบัน  
เงื่อนไขการจบการศึกษา  นักศึกษาต้องสามารถผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ได้ถึงเกรด 6 (ระดับกลาง C ขึ้นไป) จึงจะสามารถรับใบประกาศวุฒิการศึกษา** จากวิทยาลัยได้
** ใบประกาศวุฒิการศึกษา คือ เมื่อนักศึกษาผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตรของวิทยาลัยเรียบร้อย นักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรอนุปริญญาวิชาภาษาจีนจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียว (ประเทศจีน) ซึ่งเป็นใบประกาศนียบัตรที่รัฐบาลจีนให้การรับรอง  และสามารถนำวุฒิการศึกษานี้เป็นเอกสารเพื่อยื่นศึกษาต่อภาควิชาภาษาจีนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวได้ทันที 
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา         หลักสูตรระดับอนุปริญญาเป็นโครงการสำคัญที่กองทุนการศึกษาภาษาจีนให้การสนับสนุน ผู้ที่มีผลการเรียนเเละประพฤติดีจะได้รับทุนการศึกษาในระดับต่างๆ

  • วิชาเรียน

ระดับชั้น      วิชาที่เรียนปีที่หนึ่ง(ระดับพื้นฐาน)ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน  การพูดขั้นพื้นฐาน  การฟังขั้นพื้นฐาน  การอ่านขั้นพื้นฐาน  พลศึกษา  ดนตรี อักษรศิลป์ปีที่สอง (ระดับกลาง)การอ่านระดับกลาง การเขียนระดับกลาง  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ  การอ่านหนังสือพิมพ์ระดับกลางหมายเหตุ: อ้างอิงจาก  “หลักการสอนวิชาภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับอุดมศึกษา”  ผู้เข้าเรียนจะศึกษาความรู้พ